Contractul Colectiv de Munca din Ramura Mass-Media

Share

~Asa cum am promis, postez Contractul Colectiv de Munca in Ramura Mass-Media in vigoare. In coloana din dreapta a site-ului va exista un banner clickabil, care va trimite direct la aceasta postare, in care oricine va putea citi CCM-MM, asa cum va putea sa-l descarce si in doua formate prietenoase: .pdf si .doc.~

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA

LA NIVEL DE RAMURA MASS-MEDIA

pentru 2006 – 2007

În temeiul drepturilor garantate de art. 41, alin. 5 din Constituţia României, al Legii nr. 53/2003 (Codului Muncii), al Legii nr. 130/1996, republicată, al Legii nr. 54/2003, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe anul 2006 – 2007, completat cu Actul Adiţional încheiat la 22 februarie 2006, cât şi ale reglementărilor internaţionale în domeniu, se încheie prezentul Contract Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Mass-Media între:

1. Organizaţiile sindicale reprezentative conform legii:

1 UNIUNEA SINDICALA MediaSind

şi

2. Organizaţiile patronale reprezentative conform legii:

2 UNIUNEA NATIONALA A PATRONATULUI ROMÂN

3 PATRONATUL PRESEI DIN ROMÂNIA – ROMEDIA

Prezentul contract statuează drepturile şi obligaţiile angajaţilor şi ale angajatorilor din mass-media.

În temeiul prezentului contract, prin următorii termeni se înţelege:

1 ramura mass-media – totalitatea mijloacelor şi modalităţilor de comunicare a informaţiei către public, inclusiv conceperea şi producţia indiferent de suport, identificate cu marcă proprie şi/sau licenţă.

2 informaţie – ştirile, reportajele, comentariile, opiniile, programele culturale sau de divertisment şi altele asemenea.

3 unitate – companii, instituţii publice, societăţi naţionale, societăţi comerciale sau alte organizaţii care desfăşoară activităţi în domeniul mass-media.

4 angajator – persoana fizică sau juridică autorizată, înmatriculată potrivit legii, care deţine, administrează şi utilizează capital, indiferent de natura acestuia şi foloseşte forţa de muncă salarizată în mass-media.

5 angajat – persoana care lucrează cu contract individual de muncă într-o unitate mass – media sau exercită profesia în mod independent în calitate de angajat propriu conform legii şi a cărei principală sursă de venituri este obţinută din realizarea de produse şi servicii jurnalistice.

6 sindicat – organizaţia constituită conform legii, care are ca scop promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor economice, socio-profesionale, culturale, patrimoniale sau nepatrimoniale ale membrilor săi.

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

ART. 1. (1) Părţile contractante recunosc şi acceptă că sunt egale şi libere în negocierea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Mass-Media şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

descarca CCM-MM in versiune .pdf

(2) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical, conform convenţiilor internaţionale  pe care România le-a ratificat, Constituţiei şi legislaţiei naţionale în vigoare.

(3) Părţile acestui contract se angajează ferm să respecte următoarele principii:

a) cooperarea reciprocă în domeniul relaţiilor de muncă şi al protecţiei sociale şi economice.

b) promovarea parteneriatelor sociale şi a negocierilor colective.

c) rezolvarea pe cale amiabilă a conflictelor de muncă.

d) promovarea libertăţii de exprimare şi informare.

e) promovarea principiilor Declaraţiei Drepturilor şi Obligaţiilor Jurnaliştilor din 1971, Statutului Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor, Statutului Union Network International şi ale celorlalte prevederi internaţionale cu referire la profesia de jurnalist.

ART. 2. (1) Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Mass-Media reglementează drepturile şi obligaţiile patronatelor şi ale salariaţilor privind condiţiile de muncă, salarizarea, promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor, alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.

descarca CCM-MM in versiune .doc

(2) Angajatorii care au mai mult de 21 de salariaţi încadraţi sunt obligaţi să negocieze contracte colective de muncă pe unitate împreună cu reprezentanţii sindicatelor reprezentative. În cazul în care la nivelul unităţii nu sunt sindicate reprezentative, Contractul Colectiv de Muncă se poate negocia cu reprezentanţii salariaţilor.

(3) Părţile se vor informa reciproc cu privire la persoanele care le vor reprezenta în raporturile de colaborare.

(4) Angajatorul va analiza propunerile, opiniile şi cererile făcute de reprezentanţii sindicatelor, în legatură cu problemele de muncă, relaţiile de muncă, protecţie socială şi va aduce la cunoştinţa sindicatelor poziţia sa.

(5) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorul va asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi angajaţii, fără discriminări – directe sau indirecte – pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor care decurg din contractele colective de muncă conform legii şi indiferent de afilierea sindicală.

(6) Angajatorul asigură gratuit sindicatelor următoarele:

a) spaţiu în incinta unităţii pentru activitatea, întâlnirile şi reuniunile sindicatului;

b) utilizarea mijloacelor electronice de comunicare (telefon, fax, e-mail);

c) accesul la informaţii;

d) servicii tehnice şi administrative necesare desfăşurării activităţii sindicatului;

e) reţinerea pe statul de plată a cotizaţiei pentru toţi membrii de sindicat, în baza acordului de voinţă exprimat în scris de aceştia, şi virarea acesteia în contul sindicatelor ai căror membri sunt.

(7) Nivelul acordării facilităţilor de masă la nivel de unitate, în funcţie de posibilităţile reale ale angajatorului.

(8) Pentru desfăşurarea activităţii sindicale, membrii aleşi în organele de conducere ale sindicatului, la nivel de unitate, au dreptul lunar la câte minim 5 zile lucrătoare fără diminuarea drepturilor salariale. Numărul membrilor care vor beneficia de aceste drepturi se va negocia şi conveni prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Zilele libere astfel acordate se utilizează de către sindicate în conformitate cu hotărârile lor interne, hotărâri care sunt aduse la cunoştinţa angajatorului în timp util.

(9) Zilele neutilizate se pot folosi oricând pe parcursul anului.

ART. 3. În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă din ramura mass-media, drepturile şi obligaţiile părţilor se vor stabili prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de unităţi şi grupuri de unităţi.

ART. 4. Clauzele Contractului Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Mass-Media produc efecte după cum urmează:

a) Pentru toţi salariaţii încadraţi în unităţile mass-media pentru care s-a încheiat contract individual de muncă, indiferent de forma de capital social al unităţilor (de stat, public sau privat, român sau străin/mixt) şi indiferent de data angajării.

b) În cazul în care părţile au încheiat contracte colective de muncă la un nivel inferior faţă de prevederile prezentului contract colectiv de muncă, acestea vor fi adaptate contractului colectiv superior dacă prevederile minimale ale acestuia nu au fost atinse.

ART. 5. (1) Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu iniţieze şi să nu susţină promovarea unor acte normative sau a altor dispoziţii care ar conduce la diminuarea drepturilor care decurg din clauzele convenite.

(2) Părţile semnatare convin să întreprindă atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional, toate acţiunile menite să diminueze fiscalitatea excesivă din domeniul ce face obiectul de activitate al prezentului contract colectiv de muncă, precum şi să identifice soluţii în scopul asigurării deplinei libertăţi a presei.

ART. 6. (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă sunt minimale şi nu pot să reprezinte cauza reducerii sau eliminării altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute anterior.

(2) În situaţiile în care, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.

(3) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. În cazul unor divergenţe, interpretarea clauzelor se va face în favoarea salariaţilor. Dacă nu se realizează consensul, clauzele se interpretează potrivit dreptului comun.

ART. 7. (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prezentului contract, părţile convin să instituie o comisie paritară la nivel de ramură.

(2) Competenţa, componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiei paritare sunt stabilite prin regulamentul din anexa 1 la prezentul contract.

(3) În mod similar (conform regulamentului din anexa 1) se vor constitui comisii paritare şi la nivel de unitate sau grup de unităţi.

(4) Hotărârile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru părţi. În cazurile în care comisia paritară nu va putea soluţiona problemele care apar în aplicarea contractului colectiv de muncă, părţile semnatare se pot adresa autorităţilor publice şi instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legii.

CAPITOLUL II – Încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă

ART. 8. (1) Prezentul contract colectiv de muncă se încheie pe o perioadă de un an, intrând în vigoare la data înregistrării acestuia la Ministerul Muncii.

(2) Dacă nici una dintre părţi nu denunţă contractul colectiv de muncă cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

ART. 9. Clauzele prezentului contract colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui ori de câte ori convin părţile semnatare, în condiţiile legii.

ART. 10. (1) Cererile de modificare a prezentului contract vor face obiectul negocierii părţilor.

(2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.

(3) Cererile de modificare vor fi depuse de către reprezentanţii patronatelor la federaţiile sindicale semnatare, iar cele ale federaţiilor sindicale, la organizaţiile patronale semnatare.

(4) Modificările aduse Contractului Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Mass-Media vor face obiectul unui act adiţional care va fi înregistrat la Ministerul Muncii şi devin aplicabile de la data înregistrării sau de la o altă dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.

ART. 11. Suspendarea şi încetarea prezentului contract au loc potrivit legii.

CAPITOLUL III – Timpul de muncă şi timpul de odihnă

ART. 12. (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână.

(2) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână care include şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pentru o perioadă de referinţă de 3 luni calendaristice să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. La solicitarea comună sau a uneia dintre părţile negociatoare a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi, Comisia Paritară constituită la nivelul Contractului Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură se va întruni în regim de urgenţă şi se va pronunţa asupra cererii de extindere a perioadei de referinţă,  prevazută de Art. 111 din Codul Muncii.

(3) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la alin. 1, este considerată muncă suplimentară.

(4) Pauza de masă şi odihna din timpul unei zile de lucru este de 30 de minute şi se include în timpul de muncă plătit.

(5) Prin negocieri la nivel de unitate, pentru a pune de acord programul cu cerinţele producţiei, se poate stabili un program săptămânal de 36 până la 44 de ore, cu condiţia ca media lunară să fie de 40 de ore pe săptămână, iar programul stabilit să fie anunţat cu o săptămână înainte.

(6) În cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.

(7) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.

(8) În cazurile în care durata normală a timpului de muncă se stabileşte potrivit prevederilor alin. 7, durata timpului de muncă zilnic nu poate depăşi 10 ore.

(9) La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii, nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru, pot fi stabilite forme specifice de organizare a timpului de lucru, după caz, în tură, tură continuă, turnus, program fracţionat; locurile de muncă la care se aplică aceste forme specifice de organizare precum şi modalităţile concrete de organizare şi evidenţă a muncii prestate se stabilesc prin contract colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi.

(10) Părţile semnatare, de comun acord, stabilesc ca, pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi, în medie anuală, 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

(11) Când munca se efectuează în schimburi, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi şi peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculate pe o perioadă maximă de 3 săptămâni, să nu depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână.

ART. 13. (1) Durata normală a timpului de muncă poate fi acoperită de salariaţi, în funcţie de specificul activităţii prestate în cadrul unităţii, după cum urmează:

a) program fix;

b) program în ture;

c) program flexibil;

d) program inegal.

(2) Programul fix defineşte durata normală a timpului de muncă acoperită de salariat în mod regulat, între aceleaşi ore, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii.

(3) Programul în ture defineşte durata normală a timpului de muncă acoperit de salariat în perioada de timp, cuprins între ore care se schimbă după o schemă prestabilită.

(4) Programul flexibil defineşte o perioadă variabilă, mobilă, în care activitatea salariatului este programată la ore diferite, respectându-se zilnic durata normală a timpului de muncă.

(5) Programul inegal defineşte o repartizare neegală a timpului zilnic de muncă, cu respectarea duratei săptămânii normale de lucru.

(6) Programul de muncă şi modul de planificare a acestuia pe ore şi zile se stabilesc de angajatori prin regulamente de ordine interioară şi se afişează la sediile unităţilor.

(7) La cererea angajatului, angajatorul poate aproba, în funcţie de posibilităţi, modificarea programului de muncă, anterior planificat

(8) În cazul jurnaliştilor orele de lucru includ totalitatea activităţii realizate de către aceştia atât la birou, cât şi pe teren:

a) îndeplinirea sarcinilor de bază (redactarea textului, realizarea fotografiilor, filmărilor şi înregistrărilor audio-video etc.);

b) participarea la şedinţele de sumar;

c) participarea la diferite evenimente şi conferinţe de presă;

d) participarea atât la evenimente sportive, culturale şi de divertisment, cât şi la alte evenimente cu scopul de a aduna informaţii necesare realizării articolelor şi emisiunilor radio-tv;

e) căutarea de surse sau informaţii pentru articole, ştiri, reportaje şi emisiuni radio-tv etc.;

f) deplasările în alte zone cu scopul de a realiza reportaje, articole şi emisiuni radio-tv etc.;

g) munca necesară realizării investigaţiilor jurnalistice;

h) consultarea bibliografiei, experţilor, studierea materialelor în presă, verificarea faptelor etc.

ART. 14. (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea angajatului, dacă această posibilitate este prevăzută în contractele colective de muncă la nivelul angajatorului sau, în absenţa acestora, în regulamentele interne.

(2) Programele individualizate de muncă se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 115 şi cu respectarea dispoziţiilor art. 109 şi 111 din Codul Muncii.

(3) Programul individualizat de muncă, stabilit prin contractul individual de muncă al salariatului, poate funcţiona numai cu respectarea dispoziţiilor generale în materie, prevăzute de Codul Muncii.

ART. 15. (1) Munca suplimentară, prestată la cererea angajatorului şi numai cu acordul salariatului, după efectuarea duratei normale a timpului de muncă, se compensează cu ore libere plătite în următoarele 30 de zile, în aceste condiţii salariatul beneficiind de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

(2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevazut la alin. 1, se va acorda un spor de 100% din salariul de bază pentru munca suplimentară, inclusiv cea din zilele de sărbători legale, ce nu depăşeşte 120 de ore/salariat/an: munca suplimentară ce depăşeşte 120 de ore/salariat/an se va plăti cu un spor de 80% din salariul de bază.

ART. 16. (1) Activitatea prestată în intervalul cuprins între orele 22:00 si 6:00, cu posibilitatea abaterii cu o oră în plus sau în minus faţă de aceste limite, se consideră muncă de noapte.

(2) Salariaţii care prestează cel puţin 3 ore în regim de muncă de noapte beneficiază fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, fără ca acest fapt să ducă la scăderea drepturilor salariale, fie de un spor la salariu de minim 25% din salariul de bază pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată.

(3) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă.

(4) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă pe noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi după aceea, periodic.

(5) Condiţiile de efectuare a examenului medical şi periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii.

ART. 17. (1) Repausul săptămânal se acordă, de regulă, sâmbăta şi duminica.

(2) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, precum şi în zilele de sărbători legale, la nivel de unitate se va stabili, prin negocieri cu sindicatele, modalitatea de compensare a acestora, în conformitate cu prevederile Art. 15 din prezentul Contract Colectiv.

ART. 18. (1) Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege, acordându-se obligatoriu până la sfârşitul anului sau, dacă nu este posibil, în următorul an calendaristic.

(2) Indemnizaţia de concediu şi, după caz, prima de vacanţă, se acordă salariatului, în condiţiile legii, cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă.

(3) Durata concediului de odihnă al fiecărui angajat însumează, în funcţie de vechimea în muncă, următorul număr de zile:

De la 0 la 5 ani de vechime – 21 zile lucrătoare

De la 5 la 10 ani de vechime – 22 zile lucrătoare

De la 10 la 15 ani de vechime – 23 zile lucrătoare

De la 15 la 20 ani de vechime – 24 zile lucrătoare

De la 20 la 25 ani de vechime – 25 zile lucrătoare

De la 25 la 30 ani de vechime – 26 zile lucrătoare

Peste 30 ani vechime – 27 zile lucrătoare

ART. 19. (1) Programul concediului de odihnă se face de către conducerea unităţii, avându-se în vedere şi opţiunile fiecărui salariat.

(2) Programarea concediului de odihnă se face de către conducerea unităţii, la sfârşitul fiecărui an, pentru anul următor împreună cu organizaţiile sindicale.

(3) În situaţia în care ambii soţi lucrează în aceeaşi unitate, ei au dreptul la programarea concediului de odihnă în aceeaşi perioadă.

(4) În cazul în care salariatul are bilet de tratament, el va beneficia de concediul de odihnă în perioada în care are biletul.

ART. 20. (1) Salariatul chemat din concediu are dreptul la o compensare din partea unităţii, care constă în:

a) plata transportului dus-întors din localitatea unde se află în concediu;

b) plata unei indemnizaţii de întrerupere, de minimum 15% din salariul negociat, pentru zilele programate şi neefectuate;

c) despăgubiri datorate cheltuielilor făcute de salariat dacă acesta se află la odihnă sau tratament.

(2) Timpul consumat cu deplasarea dus-întors se consideră timp lucrat şi se adaugă la concediul de odihnă plătit.

ART. 21. Unitatea nu poate pretinde suma de bani corespunzătoare concediului de odihnă deja efectuat, în cazurile în care contractul individual de muncă a încetat ca urmare a:

a) iniţiativei unităţii din motive neimputabile salariatului;

b) încorporării pentru satisfacerea stagiului militar;

c) întreruperii activităţii pentru îngrijirea copilului de vârsta preşcolară;

d) decesului.

ART. 22. (1) Pe durata concediului de odihnă, salariaţii vor primi o indemnizatie formată din salariul de bază la data plecării în concediu, corespunzător numărului de zile de concediu, majorat cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe o perioada de 3 luni înaintea plecării în concediu.

(2) Indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sporul de vechime şi indemnizatia de conducere, luate împreună, corespunzător numărului de zile de concediu, cumulate cu sporurile şi indemnizaţiile prevăzute în contractul individual de muncă.

(3) Prin contractele colective de muncă de la celelalte niveluri se poate stabili că, în raport cu posibilităţile economico-financiare ale unităţii, pe lângă indemnizaţia de concediu să se plătească şi o primă de vacanţă.

(4) Orice convenţie prin care se renunţă total sau în parte la concediul de odihnă este interzisă.

ART. 23. (1) Salariatii care renunţă la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la doi ani beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără să le fie afectate salariul de bază şi vechimea în muncă. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de începere a programului de lucru, dacă activitatea unităţii permite.

(2) Salariaţii care au în îngrijire copii de până la 6 ani pot lucra cu 1/2 normă daca aceştia nu beneficiază de creşă sau cămin, fără a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cu excepţia salariului de bază care va fi plătit în funcţie de timpul lucrat. Timpul în care au fost încadraţi în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu normă intreagă.

ART. 24. (1) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de doi ani, salariatul poate beneficia de încă un an de concediu fără plată.

(2) Pe perioada în care se află în concediul prevăzut la alin. (1) salariatului nu i se poate desface contractul individual de muncă, pe postul său putând fi angajate alte persoane cu contract de muncă pe durata determinată.

ART. 25. (1) În caz de deces al părintelui, drepturile ce s-ar fi cuvenit acestuia pentru creşterea copilului până la doi ani se vor acorda celuilalt părinte, dacă acesta are copilul în îngrijire din surse proprii ale angajatorului.

(2) În caz de deces al părintelui, celălalt părinte al copilului va beneficia, la cererea sa, de concediu fără plată neutilizat de părintele decedat, cu drepturile prevăzute la articolele anterioare.

ART. 26. Salariaţii au dreptul la zile libere lucrătoare plătite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte situaţii, după cum urmează:

a) căsătoria salariatului – 5 zile;

b) căsătoria unui copil – 2 zile;

c) naşterea unui copil – 5 zile, plus 10 zile în măsura în care salariatul a urmat un curs de puericultură;

d) decesul soţiei/soţului, copilului, părinţilor, socrilor, bunicilor, fraţilor şi surorilor – 3 zile;

e) la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu mutarea domiciliului în altă localitate – 5 zile;

f) donarea de sânge – conform legii.

ART. 27. (1) Părţile convin ca ziua de 3 mai, „Ziua Libertăţii Presei“, va fi zi liberă plătită. Dacă nu este posibil, această zi va fi plătită salariatului în mod corespunzător unei zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt cele stabilite prin Codul Muncii şi alte acte normative.

(2) În cazul în care pentru domeniul respectiv de activitate există o zi specifică, în baza contractului la nivel de unitate, se va negocia ca aceasta să se acorde în aceleaşi condiţii ca la alineatul precedent.

ART. 28. (1) Salariaţii au dreptul la 30 de zile calendaristice de concediu fără plată, acordate o singura dată, pentru pregătirea şi susţinerea lucrării de diplomă în învăţământul superior, indiferent de forma de învăţământ, masterat şi doctorat.

(2) Salariaţii au dreptul la concediu fără plată şi pentru rezolvarea altor situaţii personale, pe durate convenite cu angajatorul.

(3) Concediile pentru formarea profesionala se acordă conform Codului Muncii.

CAPITOLUL IV – Salarizarea şi alte drepturi băneşti

ART. 29. (1) Salarizarea şi acordarea altor drepturi băneşti, prevăzute în prezentul contract pentru personalul din mass-media, se stabilesc prin negocieri între angajator şi angajat;

(2) Părţile convin ca salariul minim pe ramură mass-media să fie echivalentul salariului minim stabilit prin Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional, majorat cu 20%.

(3) Orice modificare ulterioară a salariului minim pe economie va determina în mod corespunzător modificarea salariului minim la nivel de ramură mass-media cu 20%.

ART. 30. Părţile contractante convin ca salariatul din mass-media să beneficieze de următoarele sporuri minime:

a) spor pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile, 10% din salariul de bază.

b) clauza de neconcurenţă şi/sau sporul de fidelitate se acordă, dacă este cazul, în cuantum de 25%;

c) spor pentru vechime în muncă, în funcţie de anii de vechime, după cum urmează:

• 3 – 5 ani: 5%;

• 5 – 10 ani: 10%;

• 10 – 15 ani: 15%;

• 15 – 20 ani: 20%;

• peste 20 de ani: 25%;

d) spor de periclitate maximă: 200%.

e) pentru exercitarea şi a unei alte funcţii, se poate acorda un spor de până la 70% din salariul de bază al funcţiei înlocuite. În acest caz, cuantumul se va stabili prin negocieri la contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi.

f) persoanele cu titlu de doctor în ştiinţe care îşi desfăşoară activitatea în mass-media beneficiază de un spor de minim 15%, aplicat la salariul de bază.

ART. 31. (1) Drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc periodic la datele stabilite prin contractele colective de muncă la nivel de unitate sau prin regulamente interne.

(2) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţii. În caz de faliment sau lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând să fie plătite integral, înainte ca ceilalţi creditori să îşi revendice cota-parte.

(3) În cazul în care salariul este bazat pe o normă de produse editoriale şi angajatorul, prin reprezentanţii săi responsabili cu politica editorială, nu publică/difuzează un material ale cărui formă şi conţinut au fost acceptate, jurnalistul va primi integral drepturile sale băneşti pentru un astfel de articol sau producţie audio-video; prevederile de mai sus nu se aplică în cazul unui articol care nu respectă criteriile profesionale şi deontologice.

(4) Angajatorul se obligă să depună toate diligenţele necesare pentru plata la timp a salariilor.

(5) Angajatul care, din orice motive, îndeplineşte sarcini de serviciu care aparţin unei categorii de salarizare superioare celei în care a fost încadrat este îndreptăţit să primească o recompensă pe toată perioada cât îndeplineşte astfel de sarcini.

(6) Materialele şi emisiunile comandate şi acceptate se constituie normă profesională plătită, indiferent dacă sunt publicate/difuzate sau nu din alte motive decât cele legate de autor.

(7) Salariaţii beneficiază de salariu, adaosuri şi alte drepturi băneşti.

(8) Salariul cuprinde:

1. salariul de bază indexat şi compensat la zi;

2. indemnizaţii;

3. sporuri.

(9) Adaosurile sunt:

1. ajutoare sociale;

2. prime de Paşte şi de Crăciun;

3. cotă-parte din profit;

4. premiile;

5. acord pentru lucrări şi studii tehnice, economice şi artistice;

6. acord redacţional;

7. drepturi de autor şi conexe;

8. orele suplimentare;

9. drepturi ce decurg din contracte speciale (stare de război etc.);

10. comision pentru contracte de publicitate atrase în afara sarcinilor de serviciu;

11. prime pentru ziua de 8 Martie – Ziua Femeii (din fondul social, în funcţie de negocierile dintre părţi).

(10) Alte drepturi băneşti cuprind:

1. diurna;

2. ajutoare sociale plătite în baza unor legi speciale;

3. pachete de asigurări pentru toţi salariaţii.

ART. 32. Salariaţii trimişi în deplasare în ţară sau peste hotare vor beneficia de următoarele drepturi:

a) decontarea cheltuielilor de transport şi costul cazării, potrivit condiţiilor stabilite prin contractele colective de muncă la nivel de unitate;

b) diurna de deplasare în ţară, echivalentă cu 150% din salariul minim zilnic pe unitate;

c) diurna în valută la deplasarea peste hotare, plătită în cuantumul stabilit prin lege, fără discriminare.

ART. 33. Salariaţii delegaţi beneficiază de drepturile de delegare prevăzute la articolul anterior. În cazul în care delegarea depăşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plăteşte o indemnizaţie egală cu 50% din salariul de bază zilnic, proporţional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile.

ART. 34. Salariaţii delegaţi îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data delegării. Dacă la locurile de muncă unde sunt delegaţi drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acordă şi alte drepturi, salariaţii delegaţi beneficiază de acestea.

ART. 35. În cazul în care angajatorul dă preaviz angajatului din motive neimputabile acestuia, angajatul are dreptul la o compensaţie bănească în cuantum de 150% din salariul de bază pe care l-a primit în ultima lună de muncă.

ART. 36. Angajatorii sunt obligaţi să constituie un fond social în procent de 2% aplicat asupra fondului de salarii, care va fi utilizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ART. 37. (1) Angajatul sau familia sa are dreptul la ajutor material, suportat din fondurile proprii ale angajatorului, în următoarele cazuri:

a) decesul angajatului: în cuantum de 3 salarii de bază lunare plătite de angajator;

b) dacă decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, a unui accident în legătură cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puţin 3 salarii de bază.

c) un salariu de bază, plătit de unitate mamei, pentru naşterea fiecărui copil; dacă mama nu este salariată, soţul acesteia beneficiază de plata unui salariu de bază;

d) un salariu de bază plătit de unitate la decesul soţului sau soţiei ori la decesul unei rude de gradul I aflate în întreţinerea salariatului.

(2) Angajatul are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport necesare deplasării în interes de serviciu.

(3) Dacă angajatul îşi foloseşte maşina personală în interes de serviciu, cu aprobarea prealabilă a conducerii unităţii, va primi contravaloarea carburantului folosit, cu un spor de 30% pentru acoperirea cheltuielilor impuse de uzura maşinii.

(4) Angajatul poate primi o primă aniversară.

ART. 38. Salariaţii care se pensionează pentru limita de vârstă primesc din fondurile proprii ale angajatorului o indemnizaţie egală cu cel puţin 2 salarii de bază avute în luna pensionării.

ART. 39. Cuantumul cadourilor de Crăciun, Paşte şi 1 Iunie pentru copiii de până la 14 ani va fi negociat prin contract colectiv de muncă la nivelul fiecărei unitati, conform legii.

CAPITOLUL V – Condiţiile de muncă şi protecţie socială

ART. 40. (1) Părţile se obligă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituţionalizat prin legislaţia în vigoare, în vederea ameliorării permanente a condiţiilor de muncă.

(2) În scopul realizării obiectivului prevăzut la alineatul precedent, părţile contractante vor asigura includerea în contractele colective a măsurilor prevăzute de Legea nr. 90/1996, republicată.

(3) La stabilirea măsurilor vizând condiţiile de muncă, parţile implicate vor ţine seama de următoarele:

a) măsurile incluse în contractul colectiv de muncă să fie de natură a realiza cel puţin asigurarea condiţiilor de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în norme; dacă acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru realizarea acestora, până la asigurarea parametrilor minimali, salariaţii beneficiind de compensări băneşti sau de altă natură.

b) măsurile privind ameliorarea condiţiilor de muncă vor fi stabilite împreuna cu reprezentanţii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de muncă.

ART. 41. Angajatorul, împreuna cu sindicatele semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Mass-Media, se obligă să facă demersurile necesare la autorităţile competente pentru identificarea şi determinarea locurilor de muncă cu condiţii normale, deosebite sau speciale.

ART. 42.(1) Angajatorul va asigura, gratuit pentru salariaţi, echipamente de protecţie, instruirea şi testarea salariaţilor cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

(2) În cazul în care, în procesul muncii, intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiţi în conformitate cu noile norme.

(3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului prevăzut de lege, angajatorul cere o anumită vestimentaţie specială ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportă de către angajator.

(4) Părţile sunt de acord că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi.

(5) Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la protecţia şi securitatea muncii atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

ART. 43. (1) În vederea menţinerii şi a îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, părţile convin asupra următoarelor standarde minime:

a) asigurarea condiţiilor de spaţiu în conformitate cu normele legale;

b) amenajarea ergonomică a locului de muncă;

c) asigurarea condiţiilor de mediu – iluminat, microclimat, o temperatură optimă în spaţiile destinate activităţii, aerisire, igienizare periodică;

d) dotarea spaţiilor destinate procesului redacţional cu tehnică modernă (calculatoare, instalaţii audio-video etc.) şi cu întreaga gamă de materiale necesare jurnaliştilor şi personalului tehnic pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului redacţional;

e) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, grupuri sanitare, cantine, locuri special amenajate pentru fumători);

f) asigurarea de către angajator a tichetelor de masă conform dispoziţiilor legale.

(2) Angajatorul se obligă ca, în conformitate cu prevederile Normelor Generale de Protecţie a Muncii şi cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2000, să adopte măsurile pentru adaptarea programului de lucru în funcţie de condiţiile climaterice de la locul de muncă în cazul temperaturilor extreme.

ART. 44. (1) Angajatorul va organiza la angajare şi, ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile pe care ar urma să le ocupe sau pe care le ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Examinarea medicală este gratuită, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Condiţiile concrete urmează să fie stabilite la nivel de unitate, cu consultarea sindicatelor.

(2) În cazul în care dispoziţiile legale speciale sau ale contractului colectiv de muncă prevăd examinări medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de muncă, se vor aplica aceste prevederi.

(3) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examenelor medicale în condiţiile organizării potrivit prevederilor alin. 1. Refuzul salariatului de a se supune examinărilor medicale constituie abatere disciplinară.

(4) Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi, ulterior, o dată pe an, se face de către unitătile sanitare de specialitate agreate de angajator şi acreditate de Ministerul Sănătăţii.

ART. 45. Angajatorul se obligă să nu refuze angajarea sau menţinerea în funcţie a persoanelor cu handicap fizic sau neuromotor, în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.

ART. 46. (1) Părţile vor asigura un regim de protecţie specială a muncii femeilor şi a tinerilor în vârstă de până la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi prevederile prezentului contract colectiv de muncă.

(2) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcina, precum şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în deplasare şi nu vor putea fi detaşate decât cu acordul lor.

(3) La solicitarea Comitetului de sănătate şi securitate a muncii, angajatorul are obligaţia să evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunţă că este însărcinată, precum şi salariatei care alăptează şi să le informeze cu privire la aceasta.

ART. 47. În cazul recomandărilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncă şi, după caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilităţile fiecărei unităti, care vor fi stabilite împreuna cu sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor acolo unde nu sunt constituite sindicate.

ART. 48. (1) Conform Codului Muncii, în fiecare unitate se va constitui un Comitet de securitate şi sănătate în muncă, având atribuţiile prevăzute de art. 34 din Normele Generale de Protecţie a Muncii.

(2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă va fi constituit conform grilei prevăzute în art. 32 si art. 33 din Normele Generale de Protecţie a Muncii. În unităţile în care numărul angajaţilor este mai mare de 50, iar femeile reprezintă cel puţin 20% din personal, Comitetul de securitate şi sănătate în muncă va avea în componenţă cel puţin o femeie.

(3) Timpul de muncă afectat activităţii în Comitetele de securitate şi sănătate în muncă se consideră timp de lucru efectiv prestat şi va fi prevăzut în contractul colectiv la nivel de unitate şi în contractele individuale de muncă ale membrilor acestora.

(4) Activitatea Comitetelor de securitate şi sănătate în muncă se va desfăşura în baza regulamentelor proprii.

ART. 49. (1) Angajatorul poate să încheie atât asigurare de viaţă, cât şi asigurare pentru pierderea temporară sau totală a capacităţii de muncă a angajaţilor săi. Angajatorul este obligat să-şi asigure angajaţii care trebuie să muncească în condiţii de risc real pentru sănătatea sau chiar viaţa lor (zone de război, revolte, rebeliuni, operaţiuni militare de orice fel, epidemii, catastrofe naturale sau de altă natură, expediţii împreună cu speologi sau alpinişti etc.).

(2) Angajatorul poate încheia asigurare pentru echipamentele specifice profesiei, pe care le pune la dispoziţia angajaţilor săi.

CAPITOLUL VI – Contractul individual de muncă

ART. 50. (1) Angajarea salariaţilor din mass-media se face prin încheierea contractului individual de muncă, în temeiul căruia salariatul se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea angajatorului în schimbul unui salariu şi altor drepturi băneşti negociate.

(2) Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă aplicabile pe unitate sau la nivel superior.

(3) În afara clauzelor generale prevăzute la art. 17 din Codul Muncii, între părţi pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de muncă şi alte clauze specifice, prevăzute la art. 20 din Codul Muncii, cu respectarea dispoziţiilor articolelor următoare.

ART. 51. (1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.

(2) Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege.

(3) Contractul individual de muncă se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului.

(4) Contractul individual de muncă se poate încheia în condiţiile legii şi cu program de lucru corespunzător unei fracţiuni de normă de cel puţin două ore pe zi şi cu o durată săptămânală de lucru care nu poate fi mai mică de zece ore, fiind denumit astfel contract individual de muncă cu timp parţial.

ART. 52. (1) Angajatorul se obligă să comunice în termen legal posturile disponibile, precum şi condiţiile de ocupare a acestora.

(2) Angajarea în instituţiile şi unitătile mass-media se face, de regulă, prin concurs sau, după caz, prin examen pentru verificarea prealabilă a aptitudinilor şi a competenţei profesionale, printr-o formă agreată de angajator, cu termen de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

(3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se face prin examen.

ART. 53. La ocuparea posturilor prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara unităţii obţin acelaşi rezultat, salariatul are prioritate la ocuparea postului.

ART. 54. (1) Contractul individual de muncă se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul de muncă şi drepturile salariale numai prin acordul părţilor, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Mass-Media, potrivit prevederilor legale.

(2) Dacă la data modificării contractului individual de muncă membrul de sindicat solicită asistenţă din partea organizaţiei, asistenţa se va acorda.

ART. 55. Contractul individual de muncă se poate suspenda, în ceea ce priveşte efectele sale, numai în cazurile expres prevăzute de lege.

ART. 56. Încetarea contractului individual de muncă poate avea loc în condiţiile legii, într-unul din următoarele moduri:

a) la termen, în cazul contractului individual pe durată determinată;

b) prin acordul părţilor;

c) desfacerea contractului de muncă din iniţiativa uneia dintre părţi, în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege.

ART. 57. (1) În toate cazurile în care se procedează la desfacerea contractului individual de muncă din motive neimputabile salariatului, angajatorul este obligat să acorde preaviz de 20 de zile lucrătoare.

(2) În cazul în care unei persoane i se desface contractul de muncă fără să i se acorde preavizul prevăzut la alin. 1, aceasta are dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul de bază pe o lună avut la data desfacerii contractului de muncă.

(3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze 4 ore/zi din timpul efectiv al programului de lucru pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi.

(4) În cazul în care salariatul este membru de sindicat, angajatorul va solicita, în scris, avizul organului de conducere al sindicatului din care face parte persoana respectiva, înainte de a proceda la desfacerea contractului individual de muncă, avizul având caracter consultativ.

(5) În situaţiile disponibilizărilor de personal care nu pot fi evitate, conducerea unităţii va comunica în scris fiecărui salariat al cărui post urmează a fi desfiinţat dacă i se oferă un alt loc de muncă ori cuprinderea într-o formă de calificare profesională, în vederea ocupării unui post în aceeaşi unitate.

(6) Salariatul poate fi concediat pentru necorespundere profesională cu respectarea procedurii de cercetare prealabilă stabilită prin art. 75 şi 75’ din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional. Cecetarea salariatului se va face de către o comisie numită de angajator, din care va face parte şi un reprezentant al sindicatului al cărui membru este salariatul.

ART. 58. Cazurile de desfacere a contractului individual de muncă din motive neimputabile salariaţilor sunt următoarele:

a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de persoana în cauză, ca urmare a reorganizării;

b) unitatea îşi încetează activitatea;

c) unitatea se mută în altă localitate şi are posibilitatea să-şi asigure pe plan local cadrele necesare;

d) unitatea se mută în altă localitate, iar persoana refuză să o urmeze.

ART. 59. (1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, la luarea măsurii de desfacere a contractului individual de muncă pentru reducerea de posturi, vor fi avute în vedere următoarele criterii minimale:

a) dacă măsura afectează doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se desface contractul de muncă al soţului care are venitul cel mai mic;

b) măsura să afecteze mai întâi persoane care nu au copii în întreţinere;

c) măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au în întreţinere copii, unicii întreţinători de familie, precum şi salariaţii care mai au cel mult 3 ani până la pensionare la cererea lor.

(2) În cazul în care măsura desfacerii contractului individual de muncă ar afecta un angajat care a urmat o formă de calificare sau de perfecţionare a pregătirii profesionale şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul individual de muncă, prin care s-a obligat să presteze o activitate într-o anumită perioadă de timp, angajatorul nu-i va putea pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea termenului, dacă măsura desfacerii contractului de muncă nu-i este imputabilă angajatului.

(3) În cazul în care salariatul se află în concediu de odihnă sau de boală nu i se poate desface contractul de muncă. Astfel, concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:

a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii:

b) pe durata concediului pentru carantină;

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

d) pe durata concediului de maternitate;

e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în varstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

g) pe durata îndeplinirii serviciului militar;

h) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârşite de către acel salariat;

i) pe durata efectuării concediului de odihnă.

(4) Disponibilizările de personal se vor face numai după consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor salariaţilor, unde nu sunt organizate sindicate.

CAPITOLUL VII – Drepturile şi obligaţiile părţilor

ART. 60.Părţile semnatare recunosc dreptul angajatorului de a stabili organizarea şi funcţionarea unităţii, atribuţiile corespunzătoare fiecărui angajat de a exercita controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu, de a constata săvârşirea abaterilor disciplinare şi de a aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

ART. 61. Angajatorul este obligat să asigure condiţiile tehnico-materiale corespunzătoare angajaţilor, astfel ca activitatea profesională a acestora să se desfăşoare la parametri cât mai buni de calitate şi competitivitate.

ART. 62. Părţile semnatare convin să apeleze la toate mijloacele legale pentru a promova un climat normal în raporturile de muncă, respectând prevederile legii şi ale contractelor colective de muncă aplicabile, precum şi ale regulamentelor interne.

ART. 63. Angajatorul, precum şi personalul investit de acesta cu funcţii de conducere sau de coordonare au obligaţia de a respecta, în cadrul relaţiilor de muncă şi conexe cu munca, personalitatea şi demnitatea salariaţilor subordonaţi, respect datorat, prin reciprocitate, şi din partea salariaţilor faţă de şefii lor ierarhici.

ART. 64. (1) Angajatorul şi sindicatele se vor informa reciproc în legătură cu modificările ce urmează să se producă în forma de proprietate a unităţii, cu consecinţele previzibile asupra angajaţilor şi cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizărilor de personal determinate de aceste modificări.

(2) Ambele părţi vor susţine participarea asociaţiilor de salariaţi la privatizarea unităţilor în condiţiile de preferinţă prevăzute de lege.

(3) În toate situaţiile de reorganizare sau, după caz, de privatizare a unităţilor, drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract colectiv de muncă se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice.

ART. 65. (1) Angajaţilor din mass-media le sunt recunoscute, prin lege, drepturile privind asigurarea condiţiilor de muncă, salarizarea pentru muncă depusă, securitatea şi sănătatea în muncă, informarea şi consultarea pentru o bună desfăşurare a relaţiilor de muncă.

(2) Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea sau limitarea drepturilor recunoscute de lege angajaţilor este lovită de nulitate.

(3) Angajaţii din mass-media au dreptul la cumul de funcţii cu respectarea prevederilor legale şi ale contractelor individuale de muncă.

(4) Părţile îşi asumă obligaţia de a cunoaşte, respecta şi îndeplini prevederile contractelor individuale de muncă, contractelor colective de muncă pe unitate şi la nivel naţional, legislaţia în vigoare.

ART. 66. Angajaţilor din mass-media le este interzisă divulgarea informaţiilor clasificate din unităţile în care lucrează, precum şi obţinerea de avantaje şi/sau foloase necuvenite prin promovarea unor terţi prin mijloacele specifice mass-media.

ART. 67. Angajaţii din mass-media nu pot fi obligaţi să îşi desfăşoare activitatea în zone calamitate sau în zone de război, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră sau în cazul stării de necesitate.

ART. 68. Salariaţii din mass-media au dreptul la acces la dosarul personal, iar angajatorul este obligat să păstreze secretul datelor cuprinse în dosarul personal al fiecărui salariat, atât faţă de ceilalţi salariaţi, cât şi faţă de opinia publică, cu excepţia situaţiilor în care însăşi legea impune transmiterea datelor cuprinse într-un asemenea dosar.

ART. 69. (1) Angajatorul are obligaţia de a răspunde tuturor solicitărilor şi petiţiilor formulate de angajaţi, în mod individual, sau de sindicate în numele salariaţilor, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la momentul înregistrării acestora.

(2) Angajatorul va primi reprezentanţii sindicatelor, la cererea acestora, şi va discuta problemele cu caracter social, economic, cultural, sportiv sau orice alte situaţii care influenţează raporturile de muncă sau interesele salariaţilor în cel mai scurt timp posibil, dar în maxim 5 zile de la cererea acestora.

(3) Angajatorul are obligaţia de a asigura cel puţin o dată pe săptămână un program de audienţe afişat, pentru a răspunde solicitărilor angajaţilor.

ART. 70. (1) Jurnalistul, fără a suferi nici un fel de consecinţe, are următoarele drepturi:

a) să refuze să scrie, să pregătească sau să participe la realizarea unui articol al cărui conţinut este contrar legislaţiei actuale sau deontologiei jurnalistului profesionist, invocând clauza de conştiinţă;

b) să refuze divulgarea surselor de informaţii;

c) jurnalistul are dreptul şi privilegiul să-şi exprime liber şi în public opiniile personale în legătura cu orice evenimente sau persoane, respectând însă întotdeauna deontologia profesiei de jurnalist.

(2) Jurnalistul are dreptul de a beneficia de sprijinul moral şi material al patronatului în privinţa păstrării confidenţialităţii surselor în toate fazele unui proces în care poate fi implicat, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile.

(3) Angajatorul, în cazul în care cunoaşte sursele de informare în baza cărora jurnalistul din presă şi audiovizual s-a documentat şi a realizat materialul editorial sau emisiunea, are obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestora.

(4) Jurnalistul are dreptul să refuze să semneze materialul care a fost modificat prin intervenţia editorului, „capului limpede” sau a oricărei persoane din stafful editorial pe motiv că este diferit de forma iniţială pe care a dat-o jurnalistul sau pe motiv că textul sau conţinutul materialului se opune opiniilor şi credinţelor jurnalistului.

(5) Dacă editorul face schimbări semnificative în materialul jurnalistului şi jurnalistul nu este de acord cu aceastea, editorul poate publica/difuza un astfel de material fără semnătura jurnalistului sau cu pseudonim asumat de editor.

(6) Jurnalistul are dreptul să ceară ca articolul/emisiunea să fie publicat/difuzată fără să i se consemneze semnătura în cazul în care are motive obiective pentru această solicitare.

(7) Titlurile şi subtitlurile materialelor, în cazurile în care nu aparţin jurnalistului/autorului, îl exonerează pe acesta de orice răspundere privind aceste modificări.

ART. 71. Părţile convin ca drepturile patrimoniale cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe realizate în temeiul unui contract individual de muncă să fie reglementate în conformitate cu legea specială în materie.

ART. 72. (1) Recuperarea prejudiciului cauzat de neglijenţa unui salariat poate fi redusă sau total eliminată în următoarele cazuri:

a) angajatul nu a mai produs vreun prejudiciu înainte;

b) prejudiciul poate fi, total sau parţial, reparat prin munca angajatului pentru angajator, prin mijloacele angajatorului sau dacă angajatul se află într-o situaţie materială dificilă şi recuperarea prejudiciului ar reprezenta o povară grea pentru acesta.

(2) Angajaţii nu sunt responsabili pentru accidentele produse maşinii de serviciu sau aparaturii de serviciu în cazul în care călătoresc în interes de serviciu, respectând foaia de parcurs (prejudicii cauzate de accidente, furturi etc.), cu excepţia cazului în care se demonstrează că prejudiciul a fost intenţionat sau din cauza neglijenţei salariatului.

ART. 73. Angajatorul are responsabilitatea de a securiza toate programele de calculator şi bazele de date on-line destinate procesului redacţional, astfel încât jurnalistul din presă şi audiovizual să nu permită editarea materialelor nefinalizate.

ART. 74. Angajatorii nu pot desface unilateral contractul individual de muncă al salariaţilor pentru motive care privesc activitatea sindicală.

ART. 75. Împuterniciţii organelor de conducere ai organizaţiilor patronale, precum şi ai organizaţiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre părţi, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevazute în contractul colectiv de muncă; angajatorii vor asigura intrarea acestora în unitate, în conformitate cu regulamentul de ordine interioară şi protecţia în unitate, pe durata verificării, cu respectarea normativelor în vigoare.

ART. 76. Părţile semnatare ale prezentului Contract Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Mass-Media se recunosc drept parteneri permanenţi, pe perioada de valabilitate a prezentului contract colectiv de muncă.

CAPITOLUL VIII – Dispoziţii finale

ART. 77. Drepturile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă sunt considerate minime, de la nivelul cărora încep negocierile contractului individual de muncă şi contractului colectiv la nivelul unităţilor din mass-media.

ART. 78. În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului contract se modifică contractele individuale de muncă şi contractele colective de muncă, prin grija angajatorului.

ART. 79. În toate situaţiile de reorganizare sau restructurare a unităţilor şi instituţiilor din mass-media, drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul Contract Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Mass-Media se transmit noilor subiecte de drept, rezultate din aceste operaţiuni juridice.

ART. 80. La stabilirea condiţiilor de muncă şi a criteriilor de apreciere a activităţii personalului din mass-media se vor respecta convenţiile internaţionale la care România este parte semnatară, recomandările O.I.M. şi ale organizaţiilor internaţionale ale jurnaliştilor din presă şi audiovizual.

ART. 81. Regulamentul de ordine interioară se întocmeşte de către angajatori cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor angajaţilor, acolo unde nu sunt constituite sindicate.

ART. 82. Prezentul Contract Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Mass-Media produce efecte începând cu data înregistrării acestuia, de către una dintre părţi, în condiţiile prevăzute de lege, şi va fi adus la cunoştinţa angajaţilor prin afişare în unităţile şi instituţiile din mass-media.

PÅRŢILE SEMNATARE

Organizaţii sindicale:

UNIUNEA SINDICALÅ MediaSind

Preşedinte, Cristi Godinac

Vicepreşedinţi:

Adrian Valentin Moise – Federaţia Sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune

Cicerone Grigorescu – Federaţia Sindicatelor Unite din Televiziunea Română

Emil Stanciu – SZR – Federaţia Sindicatelor din Întreaga Presă

Răzvan Huzuneanu – Federaţia Jurnaliştilor şi Tipografilor din România

Organizaţii patronale:

UNIUNEA NAŢIONALÅ a PATRONATULUI ROMÂN

Preşedinte, Marian Petre Miluţ

Departament proprietari:

Cristinel Popa

Mihai Tatulici

George Arion

PATRONATUL PRESEI din ROMÂNIA – ROMEDIA

Preşedinte, Teodor Vasiliu

Preşedinte Executiv – Valentin Popescu

ANEXA 1

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare la nivel de ramură

1. Comisia paritară la nivel de ramură mass-media va fi compusă din 12 membri, 6 din partea sindicală şi 6 din partea patronală.

2. Membrii comisiei paritare, ca şi înlocuitorii lor în cazul absenţei acestora, vor fi desemnaţi de organizaţiile lor, în termen de 14 zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

3. Comisia se va întruni la cererea oricăruia dintre membrii săi în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la formularea cererii şi va adopta hotărâri valabile prin consens, în prezenţa a 3/4 din numărul total al membrilor. Comisia Paritară se va întalni cel puţin trimestrial.

4. Comisia va fi prezidată prin rotaţie de câte un reprezentant al fiecărei părţi.

5. Hotărârea adoptată potrivit punctelor 3 şi 4 este obligatorie pentru părţile contractante. În termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii Comisiei Paritare către părţi, instituţia media implicată are obligaţia să publice sau să difuzeze hotărârea prin propriile mijloace de informare.

6. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.

7. Comisia paritară este împuternicită să interpreteze prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Mass-Media, în aplicare.

8. La cererea organizaţiilor patronale, a angajatorilor sau a federaţiilor sindicale semnatare din mass-media, comisia paritară poate verifica măsura în care clauzele contractelor încheiate la nivelurile inferioare sunt în concordanţă cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Mass-Media.

ANEXA 2

CODUL DEONTOLOGIC AL JURNALISTULUI

Preambul

Profesiunea de jurnalist este liberă şi independentă, în concordanţă cu principiile dreptului la liberă exprimare şi ale dreptului la informatie, enunţate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, de

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, de Constituţia României, precum şi de Codul Deontologic al Jurnalistului, ce face parte integrantă din prezentul Contract Colectiv de Muncă. Jurnalistul este acea persoană a cărei principală sursă de venituri este obţinută din realizarea de produse jurnalistice – fie ca angajat, fie independent – indiferent de domeniul mass-media în care lucrează (presă scrisă, audiovisual, online, etc.)

NORME

ARTICOLUL 1

Jurnalistul are datoria primordială de a relata adevărul, obligaţie ce decurge din dreptul constituţional al publicului de a fi corect informat.

ARTICOLUL 2

Jurnalistul poate da publicităţii numai informaţiile de a căror veridicitate este sigur, după ce în prealabil le-a verificat din surse credibile.

ARTICOLUL 3

Jurnalistul nu are dreptul să prezinte opiniile sale drept fapte. Stirea de presă trebuie să fie exactă, obiectivă şi să nu conţină păreri personale.

ARTICOLUL 4

Jurnalistul este obligat să respecte viaţa privată a cetăţenilor şi nu se va folosi de metode interzise de lege pentru a obţine informaţii sau imagini despre aceasta. Atunci când comportamentul privat al unor personalităţi publice poate avea urmări asupra societăţii, principiul neintruziunii în viaţa privată poate fi eludat.

Minorii şi bolnavii aflaţi în situaţii dificile şi victimele unor infracţiuni beneficiază de păstrarea confidenţialităţii identităţii. Se va menţiona rasa, naţionalitatea, apartenenţa la o anumită minoritate numai în cazurile în care informaţia publicată se referă la un fapt strict legat de respectiva problemă. Jurnalistul va evita detalierea  unor vicii sau a unor elemente morbide legate de crime.

ARTICOLUL 5

Jurnalistul va lua în considerare punctele de vedere pertinente ale părţilor implicate. Jurnalistul este dator să respecte prezumţia de nevinovăţie. În cazul în care se aduc acuzaţii, se va oferi posibilitatea celui învinuit să-şi exprime punctul de vedere.

ARTICOLUL 6

Jurnalistul va păstra secretul profesional privind sursele informaţiilor obţinute confidenţial. Este la latitudinea propriei sale conştiinţe să respecte confidenţialitatea surselor, chiar şi în faţa justiţiei. Confidenţialitatea surselor de informaţii este garantată de reglementările internaţionale la care România este parte.

ARTICOLUL 7

Jurnalistul are dreptul de a refuza orice text de prezentare falsă a datelor şi faptelor. Jurnalistul are dreptul de a fi informat, la angajare, asupra politicii editoriale a instituţiei mass-media.

ARTICOLUL 8

Jurnalistului, în exercitarea profesiei şi în relaţiile pe care le întreţine cu autorităţile publice sau cu diverse societăţi comerciale, îi sunt interzise înţelegeri care i-ar putea afecta imparţialitatea sau independenţa. Nu trebuie acceptate nici un fel de privilegii, tratamente speciale, cadouri sau favoruri care pot compromite integritatea jurnalistului.

ARTICOLUL 9

Jurnalistul care distorsionează intenţionat informaţia, face acuzaţii nefondate, plagiază, foloseşte neautorizat fotografii, imagini tv sau surse ori calomniază săvârşeşte abateri profesionale de maximă gravitate.

ARTICOLUL 10

Jurnalistul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare în materialele sale. Acolo unde consideră necesar, jurnalistul poate să publice şi scuze. Dreptul la replică se acordă atunci când cererea este apreciată ca fiind îndreptăţită şi rezonabilă.

ANEXA 3

Lista unităţilor în care se aplică Contractul Colectiv de Muncă

Cotidiane

A.

24 de ore/Caraş-Severin, 24 ore mureşene/Mureş, 24 : Ore/Iaşi, A Nap/Harghita, ActualitateaBotoşăneană/Botoşani, Acum/Tulcea, Adevărul de Arad/Arad, Adevărul de Cluj/Cluj, Adevărul de Vaslui/Vaslui, Adevărul Harghitei/Harghita, Adevărul/Bucureşti, Agenda Zilei/AradAgenda zilei/Timiş, Allgemeine Deutsche Zeitung fur Rumanien/Bucureşti, ArgesExpres/Argeş, Argeşul/Argeş, Atac/Bucureşti, Averea/Bucureşti, Azi/Bucureşti.

B.

Bihari Naplo/Bihor, Brassoi Lapok/Braşov, Bucharest Daily News/Bucureşti, Bună ziua, Ardeal/Cluj, Bună Ziua, Braşov/Braşov, Bursa/Bucureşti.

C.

Ceahlăul/Neamţ, Cotidianul/Bucureşti, Crai Nou/Suceava, Crişana/Bihor, Cronica Română/Bucureşti, Cuget Liber/Constanţa, Curentul/Bucureşti, Curierul de Vâlcea/Vâlcea, Curierul Naţional/Bucureşti, Curierul Zilei/Argeş, Cuvântul Liber/Bihor, Cuvântul Liber/Hunedoara, Cuvântul Liber/Mureş, Cuvântul Libertăţii/Dolj,Cuvântul Nou/Covasna.

D.

Dâmboviţa/Dâmboviţa, Datina/Mehedinţi, Deşteptarea/Bacău, Delta/Tulcea, Detectivul de presă/Maramureş.

E.

Economistul/Bucureşti, Ediţie Specială de Oltenia/Dolj, Evenimentul de Botoşani/Botoşani, Evenimentul Zilei – Ediţia de Transilvania/Cluj, Evenimentul zilei – Ediţia de Vest/Timiş, Evenimentul zilei/Bucureşti,

Evenimentul/Iaşi, Expresul/Buzău.

F.

Flacăra Iaşului/Iaşi.

G.

Gândul/Bucureşti, Gazeta de Craiova/Dolj, Gazeta de Giurgiu/Giurgiu, Gazeta de Nord-Vest/Satu Mare, Gazeta de Olt/Olt, Gazeta de Sud/Dolj, Gazeta de Teleorman/Teleorman, Gazeta de Vâlcea/Vâlcea, Gazeta Oltului/Olt, Gazeta Prahovei/Prahova, Gazeta Sporturilor/Bucureşti, Gazeta Văii Jiului/Hunedoara, Glasul Maramureşului/Maramureş, Glasul Sătmarului/Satu Mare, Gorjeanul/Gorj, Graiul Maramureşului/Maramureş, Graiul Sălajului/Sălaj.

H.

Hargita Nepe/Harghita, Haromszek/Covasna, Hunedoreanul/Hunedoara.

I.

Impact de Constanţa/Constanţa, Impact în Gorj/Gorj, Imparţial/Galati, Independent/Bucureşti, Independentul Constanţa/Constanţa, Informaţia Prahovei/Prahova, Informaţia Teleormanului/Teleorman,

Informaţia zilei de Maramureş/Maramureş, Informaţia zilei/Satu Mare.

J.

Jurnal Bănăţean/Timiş, Jurnal Bihorean/Bihor, Jurnal de Constanţa/Constanţa, Jurnal de Dâmboviţa/Dâmboviţa, Jurnal de Ialomiţa/Ialomiţa, Jurnalul de Dimineaţă/Bihor, Jurnalul de Est/Iaşi, Jurnalul Dimineaţa Botoşenenilor/Botoşani, Jurnalul Naţional/Bucureşti.

K.

Kronika/Cluj.

L.

Libertatea/Bucureşti, Lumina/Iaşi.

M.

Magazin Sălăjan/Sălaj, Matinal/Hunedoara, Mesagerul de Bistriţa-Năsăud/Bistriţa-Năsăud, Milcovul Liber/Vrancea, Monitorul de Alba/Alba, Monitorul de Bacău/Bacău, Monitorul de Botoşani/Botoşani,

Monitorul de Brăila/Brăila, Monitorul de Cluj/Cluj, Monitorul de Galaţi/Galaţi, Monitorul de Iaşi/Iaşi, Monitorul de Neamţ/Neamţ, Monitorul de Prahova/Prahova, Monitorul de Roman/Neamţ, Monitorul de

Sibiu/Sibiu, Monitorul de Suceava/Suceava, Monitorul de Vâlcea/Vâlcea, Monitorul de Vaslui/Vaslui, Monitorul de Vrancea/Vrancea, Monitorul Expres/Braşov.

N.

National/Bucuresti, Nadejdea/Mehedinti, Nepujsag/Mures, Nine o’clock/Bucuresti, Nyugati Jelen/Arad.

O.

Obiectiv – Vocea Brăilei/Brăila, Obiectiv de Suceava/Suceava, Obiectiv de Tulcea/Tulcea, Obiectiv/Braşov, Obiectiv/Vaslui, Observator Arădean/Arad, Observator Argeşean/Argeş, Observator de Călăraşi/Călăraşi, Observator de Constanţa/Constanţa, Observatorul de Covasna/Covasna, Oltul/Olt, Opinia Olteniei/Dolj, Opinia/Buzău.

P.

Prahova/Prahova, Prima oră în Oltenia/Dolj, Prima Oră/Timiş, ProSport/Bucureşti.

R.

Raid Dâmboviţa/Prahova, Raid Prahova/Prahova, Răsunetul/Bistriţa-Năsăud, Realitatea Bihoreană/Bihor, Realitatea de Arad/Arad, Realitatea Media/Neamţ, Realitatea Românească/Bucureşti, Reggeli ujsag/Bihor, Renaşterea Bănăţeană/Timiş, Republicanul/Prahova, România Liberă – Ediţia de Dobrogea/Constanţa, România Liberă – Ediţia de Transilvania şi Banat/Alba, România Libera – Ediţia Moldova/Brăila, România liberă/Bucureşti, Romaniai Magyar Szo/Bucureşti .

S.

Sălăjanul/Sălaj, Servus Hunedoara/Hunedoara, Societatea Argeşeană/Argeş, Sport total/Bucureşti, Sud Vestul/Caraş-Severin, Szabadsag/Cluj, Szatmari Friss Ujsag/Satu Mare, Şansa Buzoiană/Buzău, Ştirea zilei/Bucureşti.

T.

Telegraf/Constanţa, Telegraful de Prahova/Prahova, Teleormanul/Teleorman, Timişoara/Timiş, Timpul – Jurnal de Caraş/Bihor, Timpul/Caraş-Severin, Top/Argeş,Transilvania Expres/Braşov, Tribuna/Sibiu,

Tricolorul/Bucureşti.

U.

Udvarhelyi Hirado/Harghita, Ulpia Jurnal/Alba, Ultima oră/Bucureşti, Unirea/Alba.

V.

Vestea/Neamţ, Viaţa Buzăului/Buzău, Viaţa Liberă/Galaţi, Viaţa Vâlcii/Vâlcea, Viaţa/Satu Mare.

Z.

Zi de zi/Mureş, Ziarul Clujeanului/Cluj, Ziarul de Iaşi/Iaşi, Ziarul de Mureş/Mureş, Ziarul de Roman/Neamţ, Ziarul de Vrancea/Vrancea, Ziarul Financiar/Bucureşti, Ziarul Obiectiv/Sibiu, Ziarul/Bucureşti,

Ziua/Bucureşti, Ziua de Cluj/Cluj, Ziua de Consţanta/Constanţa, Ziua de Hunedoara/Hunedoara, Ziua de Iaşi/Iaşi, Ziua de Vest/Timiş.

Săptămânale

A.

7 zile/Neamţ, A patra putere în Valea Jiului/Hunedoara, Academia Caţavencu/Bucureşti, Actualitatea/Brăila, Actualitatea/Timiş, Adevărul de Gorj/Gorj, Adolescentul/Constanţa, Afaceri Europene/Bucureşti,

Agenda/Timiş, Alo, Bucureşti/Bucureşti, altPHel/Prahova, Amprenta/Buzău, Ancheta/Brăila, Anunţ Auto/Bucureşti, ApropoTV/Bucureşti, Arena Buzoiană/Buzău, Arena Vâlceană/Vâlcea, Argeşeanul/Argeş,

Argeşul ortodox/Argeş, Argument/Călăraşi, Argus/Prahova, Arieşul de Turda/Cluj, Aspirina Săracului/Bucureşti, Atac de Bistriţa/Bistriţa-Năsăud, Atitudinea/Constanţa.

B.

B-24-FUN/Bucureşti, Bănăţeanul/Timiş, Banater Zeitung/Timiş, Banii nostri/Bucureşti, Banyavideki Uy Szo/Maramureş, Bihoreanul/Bihor, Bine pentru mine/Bucureşti, Brăila/Brăila, Bucarest Hebdo/Bucureşti, Bucharest Business Week/Bucureşti, Buletin de Capitală/Bucureşti, Buletin de Carei/Satu Mare, Buletinul de Arad/Arad, Bună ziua Făgăraş/Braşov, Business Magazin/Bucureşti, Business Review/Bucureşti, BV 24 FUN/Braşov.

C.

Călăuza noastră/Hunedoara, Capital/Bucureşti, Clujeanul/Cluj, Cultura/Bucureşti, Curierul de Călăraşi/Călăraşi, Cuvântul Liber/Giurgiu.

D.

De toate pentru noi/Maramureş, De toate pentru toţi/Sibiu, Dezavantaje/Iaşi, Dilema Veche/Bucureşti, Dimineaţa/Bucureşti, Dracula/Bucureşti, Drum/Teleorman.

E.

Ediţie specială de week-end/Dolj, Erdovidek/Covasna, Evenimentul/Călăraşi, Explicatorul/Cluj.

F.

Flacăra lui Adrian Păunescu/Bucureşti, Flagrant/Constanţa, Focus Vest/Timiş, Formula AS/Bucureşti, Fotbal Vest/Timiş.

G.

Gazeta de Bacău/Bacău, Gazeta de Bistriţa/Bistriţa-Năsăud, Gazeta de Bucovina/Suceava, Gazeta de Cluj/Cluj, Gazeta de Hunedoara/Hunedoara, Gazeta de Maramureş/Maramureş, Gazeta de Neamţ/Neamţ, Gazeta de Oradea/Bihor, Gazeta de Severin/Mehedinţi, Gazeta de Sud-Est/Ialomiţa, Gazeta de Vineri/Călăraşi, Giurgiu Express/Giurgiu, Glasul Oltului/Olt, Gyergyoi Kisujsag/Harghita.

H.

Hermannstadter Zeitung/Sibiu, (H) ora locala/Maramures.

I.

Ieşeanul/Iaşi, Il Gazzettino Romeno/Timiş, Impact de Argeş/Argeş, Impact de Constanţa/Constanţa, Impact/Bihor, Impact/Dâmboviţa, Impact/Galaţi, Impact/Ialomiţa, Independent/Ialomiţa, Informaţia

Botoşaniului/Botoşani, Informaţia Braşovului/Braşov, Informaţia de Alba/Alba, Informaţia de Cluj/Cluj,Informaţia de Giurgiu/Giurgiu, Informaţia de Mureş/Mureş, Informaţia de Vest/Bihor, Informaţia Gorjului/Gorj, Informaţia Zilei de Duminică/Prahova, Informaţia/Hunedoara, Întâmplări adevărate/Bucureşti.

J.

Jupânu’/Suceava, Jurnal Giurgiuvean/Giurgiu, Jurnal Sighişorean/Mures, Jurnalul Botoşănenilor/Botoşani, Jurnalul de Argeş/Argeş, Jurnalul de Călăraşi/Călăraşi, Jurnalul de Transilvania/Harghita, Jurnalul de

Vineri/Maramureş, Jurnalul Văii Jiului/Hunedoara .

L.

Libertatea de duminică/Bucureşti, Libertatea de week-end/Bucureşti, Linia Întâi/Olt, Locuri de muncă/Bucureşti, Luceafarul/Bucureşti, Lumina de duminică.

M.

Magazin Internaţional/Bucureşti, Magazin/Bucureşti, Maramureş Jurnal/Maramureş, Mari Pictori/Bucureşti, Media & Advertising/Bucureşti, Meridianul/Vaslui, Mesagerul de Urziceni/Ialomiţa, Mesagerul economic/Bucureşti, Mica publicitate de Oltenia/Dolj, Monitorul de Caransebeş/Caras-Severin, Monitorul de Făgăraş/Braşov, Monitorul de Mediaş/Sibiu, Monitorul de Vrancea – Sport/Vrancea.

N.

Nasa Rec/Timis, Noul Val/Caras-Severin.

O.

Obiectiv Gorj Magazin/Gorj, Obiectiv Mehedinţean/Mehedinţi, Obiectiv Vâlcean/Vâlcea, Observator cultural/Bucureşti, Observator militar/Bucureşti, Observatorul medical/Bucureşti, Oferta/Vâlcea Olteanu/Gorj, Opinia Mapamond/Gorj, Opinia Naţională/Bucureşti, Opinia Românească/Prahova Opinia studenţească/Iaşi.

P.

Palia Expres/Hunedoara, Pământul/Călăraşi, Păreri Tutovene/Vaslui, Piaţa Aradului/Arad, Piaţa Bihoreană/Bihor, Piaţa de A la Z/Cluj, Piaţa de Ardeal/Hunedoara, Piaţa de Sălaj/Sălaj, Piaţa imobiliară/Cluj, Ploieştii/Prahova, Poliţia Română/Bucureşti, Povestea mea/Bucureşti, Preţul zilei/Braşov, Prisma/Caraş-Severin, Pro TV Magazin/Bucureşti, Prosport de Duminică/Bucureşti, Publi Tim/Timiş, Publicitatea Vâlceană/Vâlcea, Publiplus/Bacău, Punctul pe I/Galaţi.

R.

Radical/Mehedinţi, Realitatea musceleană/Argeş, Realitatea Oltului/Olt, Realitatea teleormaneană/Teleorman, Realitatea turdeană/Cluj, Realitatea/Galaţi, Redeşteptarea/Timiş, Replica/Hunedoara, Reporter Economic/Prahova, Revista 22/Bucureşti, Revista fenomenelor paranormale şi de astrologie/Bucureşti, România Literară/Bucureşti, România Mare/Bucureşti, Romanian Business, Journal/Bucureşti, Rondul de Sibiu/Sibiu.

S.

Săptămâna arădeană/Arad, Săptămâna Clujeană/Cluj, Săptămâna financiară/Bucureşti, Săptămâna românească/Arad, Săptămâna Văii Jiului/Hunedoara, Scandal în Gorj/Gorj, Seară de seară/Constanţa,

Semnal de Ialomiţa şi Călăraşi/Ialomiţa, Sette Giorni/Bucureşti, Sever Press/Mehedinţi, Sibianul/Sibiu, Star/Bucureşti, Story/Bucureşti, Sudul Extrem/Teleorman, Syekely/Covasna, Szilagysag/Sălaj, Şapte

seri/Bihor, Şapte seri/Bucureşti.

T.

Taifasuri/Bucureşti, Timpul – 7 zile/Bucureşti, Timpul/Gorj, Top Business/Bucureşti, TotAl/Braşov, Tribuna Construcţiilor/Bucureşti, Tribuna Sporturilor/Sibiu , TV Mania/Bucureşti.

U.

Uj Kelet/Harghita, Uj Szo/Timiş, Ultrasport/Braşov, Universul radio/Bucureşti.

V.

Valea Jiului/Hunedoara, Viaţa la ţară/Bucureşti, Viaţa medicală/Bucureşti, Viaţa Prahovei/Prahova, Vip/Bucureşti, Vlasca/Giurgiu, Vocea Mureşului şi Harghitei/Mureş, Vocea Vâlcii/Vâlcea.

X.

X Magazin/Bucureşti.

Z.

Zarva/Prahova, Zău/Bucureşti, Ziarul 21/Cluj, Ziarul de Botoşani/Botoşani, Ziarul de Joburi/Bucureşti, Ziarul de Sibiu/Sibiu, Ziarul Popular/Bucureşti, Zona specială/Hunedoara.

Bilunare

A.

Acasă Magazin/Bucureşti, Alternative/Arad, Autoshow/Bucureşti, Autostrada/Bucureşti.

B.

Biz/Bucureşti, Bravo Girl/Bucureşti, Bravo/Bucureşti.

C.

Cariere/Bucureşti, Ciao/Bucureşti, CJ 24 FUN/Cluj, Concret/Ialomiţa, Cool Girl/Bucureşti.

E.

eWeek/Bucureşti.

F.

Financiarul/Iaşi.

I.

Informaţia Economică/Dolj, Ioana/Bucureşti, IS 24 FUN/Iaşi.

L.

Lumea femeilor/Bucureşti.

O.

Oblique TV Magazin/Bucureşti.

P.

Poliţia Capitalei/Bucureşti.

R.

Realitatea evreiască/Bucureşti, Revista Jandarmeriei/Bucureşti.

S.

Şapte seri/Braşov, Şapte seri/Dolj, Şapte seri/Iaşi, Şapte seri/Maramureş, Şapte seri/Mureş, Şapte seri/Satu Mare, Şapte seri/Timişoara.

T.

Top Gun/Bucureşti, TV Satelit/Bucureşti.

Z.

Zile si nopti/Braşov.

Lunare

A.

AAB – Agricultură, Alimente, Băuturi/Bucureşti, Acqua Magazin/Bucureşti, Advertising Maker/Bucureşti, Agricultura Europeană/Ialomiţa, Amphion/Constanţa, ANAT Media/Bucureşti, Ancheta/Călăraşi,

Andrei/Bihor, AntiStress/Argeş, Apostrof/Cluj, Argeş/Argeş, Arhitext Design/Bucureşti, ArPolis/Arad, Arta de a trăi – Magazin/Iaşi, Aşii Vâlcii/Vâlcea, Ateneu/Bacău, Atitudini/Bucureşti, Auto Expert/Bucureşti, Auto Mondial/Bucureşti, Auto Puls/Bucureşti, Autoturism/Bucureşti, Avancronica/Arad, Avantaje/Bucureşti, Aventuri la pescuit/Bucureşti.

B.

Balcanii/Bucureşti, Banat Business/Timiş, Barometrul Medical/Bucureşti, Barometrul Ora României/Bucureşti, Barometrul Politic/Bucureşti, Barometrul Social/Bucureşti, Beau Monde/Bucureşti, Best

Magazin/Bucureşti, Biblioteca Bucureştilor/Bucureşti, Bilanţ /Bucureşti, Blanca/Bihor, Bolero/Bucureşti, Braşoave/Braşov, Brutarul/Harghita, Bucătăria pentru toţi/Bucureşti, Bucharest Nightlife/Bucureşti,

Bucovina Literară/Suceava, Bucureşti What Where When/Bucureşti, Buletin textil de România/Bucureşti, Burda/Bucureşti, Business Class Construct/Bucureşti, Business Construct/Bucureşti, Business

Press/Bucureşti, Business Travel/Bucureşti, Business Turism/Bucureşti.

C.

Cadran Politic/Bucuresti, Cafeneaua literara/Arges, Caminul/Bucuresti, Campaign/Bucuresti, Cargo România & Bus/Bucuresti, Carticica Draga mea pentru copii/Bucuresti, Casa de Vacanta/Bucuresti, Casa

Lux/Bucuresti, Casa mea/Bucuresti, CD Forum/Bihor, Ce se întâmpla doctore?/Bucuresti, Chip Computer&Comunications/Brasov, Cinemagia/Bucuresti, Class/Bucuresti, Computer Bild/Bucuresti,

Computer World/Bucuresti, Comunicatii Mobile/Bucuresti, Confort Magazin/Bucuresti, Constructii civile si industriale/Bucuresti, Constructiv/Bucuresti, Contemporanul/Bucuresti, Convorbiri literare/Iasi, Copilul Meu/Bucuresti, Cosmopolitan/Bucuresti, Cultura si Turism.ro/Bucuresti, Curierul Românesc/Bucuresti, Cuvântul/Bucuresti.

D.

D.sign/Bucureşti, De Bizz/Bucureşti, Deco Style/Bucureşti, Descoperă/Bucureşti, Diplomat Club/Bucureşti, Domus Util/Bucureşti, Domus/Bucureşti, Downtown Magazine/Bucureşti, Doxi/Bucureşti, Draga mea – Ghid practic în viaţa ta/Bucureşti.

E.

Ecouri Dunărene/Teleorman, Elips/Bucureşti, Elle/Bucureşti, Estate Business/Bucureşti, Eu.Ro.Com/Bucureşti, Euro Invest/Bucureşti, Eurolider/Bucureşti, Eva/Bucureşti, Expat Life/Bucureşti.

F.

F1 Racing/Bucureşti, Farmacia Ta/Bucureşti, Femeia modernă/Bucureşti, FHM/Bucureşti, Filatelia/Bucureşti, Flacara/Bucureşti, Food & Bar Magazine/Bucureşti, Food & Drinks Globus/Bucureşti, Force Tourism/Bucureşti, Frontiera/Bucureşti.

G.

Gastromedia/Harghita, Gazeta Creştină/Botoşani, Ghimpele/Hunedoara, Go 4 it/Bucureşti , Grădina mea de vis/Bucureşti, Grădina mea/Bucureşti.

H.

High Life/Bucureşti, Historia/Bucureşti, Home & Office/Bucureşti, Horoscop şi predictii/Bucureşti, Hotel Restaurant Bar Expert/Bucureşti, Hustler/Bucureşti.

I.

Idei de afaceri/Bucureşti, Idei în dialog/Bucureşti, Info Turism/Bucureşti, Informaţia Lipovei/Arad, Insieme/Bucureşti, Intercity/Bucureşti, Invest România/Bucureşti, Ioana Horoscop/Bucureşti.

J.

Joy/Bucureşti, Jurnal de Petrol şi Gaze/Prahova, Jurnalul de Breaza/Prahova.

L.

Lemn expert/Bucureşti, Level Games, Hardware & Lifestyle/Braşov, Locuinţa mea/Bucureşti, Locus/Timiş, Look/Bucureşti, Lugosi Hirmondo/Timiş, Lumea Credinţei/Bucureşti, Lumea Misterelor/Bucureşti,

Lumea/Bucureşti.

M.

Magazin istoric/Bucureşti, Magazinul Progresiv/Bucureşti, Mami/Bucureşti, Market Watch/Bucureşti, Maxim/Bucureşti, Media Expres/Călăraşi, Medicina Naturistă/Bucureşti, Men’s Health/Bucureşti, Micul

Paris/Bucureşti, Misiunea Casa/Bucureşti, Moto Life/Bucureşti, Mozaic/Dolj, My City Bucharest/Bucureşti, My Computer/Bihor, My Hardware/Bihor, My Linux/Bihor.

N.

National Geographic/Bucuresti, Network World/Bucuresti, Nord Literar/Maramures, Noroceii/Bihor.

O.

Oglinda Literară/Vrancea, Olivia/Bucureşti.

P.

Pagini aiudene/Alba, PC Games/Bihor, PC Magazine/Bucureşti, PC World/Bucureşti, Penthouse/Bucureşti, Pentru Patrie/Bucureşti, Perfect/Bucureşti, Pharma Business/Bucureşti, Piaţa Financiara/Bucureşti,

Piaţa/Bucureşti, Pipo/Bucureşti, Plai cu boi/Bucureşti, Planeta Albastră/Bucureşti, Planul casei mele/Bucureşti, Playboy/Bucureşti, Plural/Bucureşti, Pompierii Români/Bucureşti, Popcorn/Bucureşti, Practic idei pentru casă, gradină şi apartament/Bucureşti, Practic în Bucătărie/Bucureşti, Primul nivel/Bucureşti, Privirea Magazin/Bucureşti, Promotor/Bucureşti.

R.

Realitatea Economică Buzoiană/Buzău, RED Ghid imobiliar/Bucureşti, Reflex/Caraş-Severin, Regele Fotbal/Timis, Renaşterea culturală/Buzău, Repere de Teologie/Bucureşti, Retail Magazin/Bucureşti, Revista de comerţ şi industrie/Bucureşti, Revista de unelte şi echipamente/Bucureşti, Revista Familia/Bihor, România Pitorească/Bucureşti, România Turistică/Braşov, România Turistică/Vâlcea.

S.

Sana/Bucureşti, Secretele bucătăriei/Bucureşti, Selectiv/Bucureşti, Sfera politicii/Bucureşti, Show Time/Bucureşti, Slab sau gras/Bucureşti, Snagov/Ilfov, Spirit Militar Modern/Bucureşti, Steaua/Cluj Stop to Shop/Bucureşti, Stuff/Bucureşti, Sunete/Brasov, Superbebe/Bucureşti, Supercar/Bucureşti, Şapte seri/Argeş, Ştiinţă şi Tehnică/Bucureşti, Ştiinţa pentru toţi/Bucureşti.

T.

T3/Bucureşti, Tabu/Bucureşti, Tango/Bucureşti, Terra Magazin/Bucureşti, The New Europe/Bucureşti, The One/Bucureşti, Tir Magazin/Bucureşti, Tomis/Constanţa, Tonica/Bucureşti, Top News/Bucureşti, Traveller Magazin/Bucureşti, Turism – Business Class/Bucureşti, Turism Club/Bucureşti.

U.

Unica/Bucureşti, Univers Moto/Bucureşti, Unu şi UNU/Bucureşti.

V.

Vacanţe şi călătorii/Bucureşti, Vacanţe la ţară/Bucureşti, Vama Magazin/Bucureşti, Vânătorul Român/Bucureşti, Vatra/Mureş, Viaţa Arădeană/Arad, Viaţa pretutindeni/Arad, VIP în Banat/Timiş, Viva/Bucureşti, Vivid/Bucureşti, Vocea Consumatorului/Bucureşti.

Bimestriale

A.

Antichităţi România/Bucureşti.

B.

Bucharest In Your Pocket/Bucureşti.

C.

Contra Punct/Bucureşti.

D.

Dacia Literară/Iaşi.

E.

Euphorion/Sibiu.

F.

Ferma/Timiş, First Class/Bucureşti.

G.

Gambit – Revista Română de Şah/Bucureşti.

H.

HoReCa/Bucureşti.

I.

Ideal Decor/Bucureşti.

L.

Lamura/Dolj.

N.

Net Report/Bucureşti.

P.

Paradox/Bucureşti.

R.

Revista de Asigurări PRIMM/Bucureşti.

Trimestriale

A.

Agora/Argeş, Arca/Arad, Ardealul literar/Hunedoara.

C.

Chip Special/Braşov, Cluj-Napoca What, Where, When/Cluj, Constanţa What, Where, When/Constanţa.

D.

Datini/Bucureşti.

F.

Financiarul Business Card – Agenda oamenilor de afaceri/Iaşi.

H.

Hyperion – Caiete Botoşănene/Botoşani.

I.

Intertext/Botoşani.

J.

Jocuri Olimpice/Bucureşti.

L.

Lucru de mână/Bucureşti.

M.

Magazin Businessman’s/Bucureşti, Management în sănătate/Bucureşti, Medicina Familiei/Timiş,

Megamix/Bucureşti, Mentor XXI/Botoşani, Mişcarea Literară/Bistriţa-Năsăud.

O.

O casă pentru fiecare/Bucureşti.

P.

Poliţia Civilă/Bucureşti, Profil/Bucureşti.

R.

Restituiri/Argeş, Revista de specialitate Profil/Bucureşti, Revista Medicală Botşăneană/Botoşani.

S.

Secolul 21/Bucureşti, Societăţi Listate/Bucureşti.

T.

Timişoara What, Where, When/Timiş, Transylvanian Review/Cluj.

V.

Vacanţa ta perfectă/Bucureşti, Vacanţe în România/Bucureşti, VisitBucharest/Bucureşti.

Bianuale

A.

Arad What, Where, When/Arad, Anul financiar/Bucureşti.

B.

Bursa IT/Bucureşti.

C.

Caietele lui Mopede/Sibiu.

F.

Frizuri/Bucureşti.

M.

Meandre/Bucureşti.

Anuale

A.

Anuar Construcţii România/Bucureşti, Anuar Textile România/Bucureşti, Auto/Bucureşti, Auto Special Catalog/Bucureşti.

C.

Cadouri de Crăciun/Bucureşti, Casa/Bucureşti, Construcţii/Bucureşti.

G.

Gadget/Bucureşti.

I.

Investiţii străine/Bucureşti.

S.

Servicii financiare/Bucureşti.

T.

Top 100 femei de succes/Bucureşti, Top 300 cei mai bogaţi români/Bucureşti, Top 50 cele mai bune companii pentru care să lucrezi/Bucureşti.

W.

Welcome to Bucharest/Bucureşti.

Ocazionale

A.

Agenda construcţiilor/Bucureşti.

B.

Bar & Wine/Bucureşti, Bursa construcţiilor/Bucureşti.

F.

Fereastra/Bucureşti, Food expo/Bucureşti.

G.

Gazeta de informatică/Bucureşti.

H.

Hotel Project/Bucureşti.

P.

Pescar Modern/Bucureşti.

Radiouri

C.

City FM/Bucureşti.

D.

Deutsche Welle/Bucureşti, Dinamic FM/Braşov

E.

Europa FM/Bucureşti

F.

Fun Radio/Bucureşti

I.

Impact FM/Suceava

K.

Kiss FM/Bucureşti

M.

Mix FM Bistriţa/Bistrita-Năsăud, Mix FM/Arad, Mix FM/Bacău, Mix FM/Bihor, Mix FM/Covasna, Mix FM/Harghita, Mix FM/Ialomiţa.

N.

Naţional FM/Alba, Naţional FM/Argeş, Naţional FM/Bacău, Naţional FM/Bihor, Naţional FM/Braşov,Naţional FM/Bucureşti, Naţional FM/Cluj, Naţional FM/Constanţa, Naţional FM/Dolj, Naţional FM/Gorj, Naţional FM/Hunedoara, Naţional FM/Maramureş, Naţional FM/Prahova, Naţional FM/Sălaj, Naţional FM/Sibiu,Naţional FM/Timiş, Nord Est FM Roman/Neamţ, Nord/Suceava.

P.

Phoenix FM/Argeş, Pro FM/Bucureşti.

R.

R – Argus/Tulcea, Radio “D”/Dâmboviţa, Radio 1/Teleorman, Radio 21 Bistriţa/Bistriţa-Năsăud, Radio 21/Alba, Radio 21/Arad, Radio 21/Argeş, Radio 21/Bucureşti, Radio 21/Cluj, Radio 21/Hunedoara, Radio 21/Sibiu, Radio Actual/Braşov, Radio Agnus/Cluj, Radio Alfa/Bacău, Radio Alfa/Galaţi, Radio Alpha Total 2/Argeş, Radio Alpha Total/Argeş, Radio Alpha Total/Vrancea, Radio Analog/Timiş, Radio Antena Braşovului/Braşov, Radio Antena Satelor/Bucureşti, Radio Ardealul/Harghita, Radio As/Suceava, Radio Balada/Bistriţa-Năsăud, Radio BBC România/Bucureşti, Radio Benix/Argeş, Radio Bistriţa/Bistriţa-Năsăud, Radio Blaj/Alba, Radio Braşov/Brasov, Radio Bucureşti/Bucureşti, Radio Campus/Buzau, Radio Campus/Ialomiţa, Radio Civic/Bucureşti, Radio Club FM/Maramureş, Radio Cluj/Cluj, Radio CNM/Arad, Radio Color/Hunedoara, Radio Craiova/Dolj, Radio Dada/Vrancea,Radio Deea/Bacau, Radio Deea/Botoşani, Radio Deea/Bucureşti, Radio Deea/Harghita, Radio Deea/Neamţ, Radio Delta RFI/Bucureşti, Radio Delta/Alba, Radio Doina FM/Constanţa, Radio Dorna/Suceava, Radio Energy/Alba, Radio Energy/Harghita, Radio Etalon/Vâlcea, Radio Europa Liberă/Bucureşti, Radio Europa Nova/Timiş, Radio Eveniment/Alba, Radio Eveniment/Sibiu, Radio Extra/Harghita, Radio Fagaraş /Braşov, Radio Favorit FM/Bihor, Radio Fir/Cluj, Radio Focus/Buzău, Radio Fun FM/Harghita,Radio Gaga/Mureş, Radio Galaţi/Galaţi, Radio Galaxia/Maramureş, Radio Galaxy/Mehedinţi, Radio Gold/Suceava, Radio Guerrilla/Bucureşti, Radio Guerrilla/Cluj, Radio Hit/Iaşi, Radio Horion Craiova/Dolj, Radio Impact/Brăila, Radio Impact/Satu Mare, Radio Impact/Teleorman, Radio Impuls 21/Cluj, Radio Impuls/Braşov, Radio Kiss FM/Argeş, Radio Kiss FM/Bihor, Radio Kiss FM/Bistriţa-Năsăud, Radio Kiss FM/Braşov, Radio Kiss FM/Călăraşi, Radio Kiss FM/Cluj, Radio Kiss FM/Constanţa, Radio Kiss FM/Dolj, Radio Kiss FM/Giurgiu, Radio Kiss FM/Hunedoara, Radio Kiss FM/Iaşi, Radio Kiss FM/Maramureş, Radio Kiss FM/Prahova, Radio Kiss FM/Sibiu, Radio Kiss FM/Suceava, Radio Kiss FM/Tulcea, Radio Kiss FM/Vrancea, Radio Kiss/Brăila, Radio Lumina/Mehedinţi, Radio M Plus/Neamţ, Radio Media/Buzău, Radio Mediaş 725/Sibiu, Radio Meridian/Botoşani, Radio Metronom/Vâlcea, Radio Micul Samaritean/Braşov, Radio Micul Samaritean/Bucureşti, Radio Micul Samaritean/Maramureş, Radio Micul Samaritean/Suceava, Radio Minisat/Caraş-Severin, Radio Minisat/Dâmboviţa, Radio Mix Alba Iulia/Alba, Radio Mix FM/Braşov, Radio Mix FM/Bucureşti, Radio Mix FM/Constanţa, Radio Mix FM/Mureş, Radio Mix FM/Prahova, Radio Mix FM/Sibiu, Radio Mix Montan FM/Prahova, Radio Mix/Alba, Radio Muntenia FM/Argeş, Radio Neptun/Constanţa, Radio Nord Est FM/Iaşi, Radio Nova FM/Braşov, Radio Nova FM/Timiş, Radio Olteniţa/Călăraşi, Radio Omega/Gorj , Radio Orion/Alba, Radio Orion/Argeş,Radio Orion/Constanţa, Radio Orion/Ialomiţa, Radio Orion/Suceava , Radio Ortodoxia/Braşov, Radio Prahova/Prahova, Radio Pro FM/Alba, Radio Pro FM/Arad, Radio Pro FM/Braşov, Radio Pro FM/Buzău, Radio Pro FM/Cluj, Radio Pro FM/Constanţa, Radio Pro FM/Hunedoara, Radio Pro FM/Mureş, Radio Pro FM/Olt, Radio Pro FM/Prahova, Radio Pro FM/Timiş, Radio Prompt/Bihor, Radio Puls/Dâmboviţa, Radio RCN/Hunedoara, Radio Reîntregirea/Alba, Radio Renaşterea/Cluj, Radio Ring/Sibiu, Radio România Actualităţi/Bucureşti, Radio România Cultural/Bucureşti, Radio România Muzical/Bucureşti, Radio Romantic/Cluj, Radio Samtel/Satu Mare, Radio Semnal/Teleorman, Radio Siculus/Covasna, Radio Sky/Constanţa, Radio Snagov/Bucureşti, Radio SOS/Prahova, Radio Special/Braşov, Radio Star/Argeş, Radio Star/Braşov, Radio Star/Bucureşti, Radio Star/Cluj ,Radio Star/Constanţa,Radio Star/Mureş, Radio Star/Suceava, Radio Star/Vrancea, Radio Stil FM/Călăraşi, Radio Sud Craiova/Dolj, Radio Sud-Est/Ialomiţa, Radio Târgu Jiu/Gorj, Radio Terra/Iaşi, Radio Terra/Neamţ, Radio Timişoara/Timiş, Radio Top 91/Suceava, Radio Total/Bucureşti, Radio Transilvania L.B.M./Satu Mare, Radio Transilvania/Bihor, Radio Transilvania/Bistriţa-Năsăud, Radio Transilvania/Cluj, Radio Transilvania/Mureş, Radio Transilvania/Sălaj, Radio Trinitas/Iaşi, Radio Trinitas/Neamţ, Radio Trinitas/Suceava, Radio Unison/Sălaj, Radio Unison/Vaslui, Radio Unu/Neamţ, Radio Unu/Satu Mare, Radio Vâlcea 1/Vâlcea, Radio Vâlcea 2/Vâlcea, Radio Vâlcea 3/Vâlcea, Radio Vest/Timiş, Radio Vipp/Vaslui, Radio Vocea Evangheliei/Bihor, Radio Vocea Evangheliei/Cluj, Radio Vocea Evangheliei/Sibiu, Radio Vocea Evangheliei/Timiş, Radio Vocea Speranţei/Bucureşti, Radio Vocea Speranţei/Cluj, Radio Voces Campi/Călăraşi, Radio Vox Costineşti/Constanţa, Radio Vox T/Iaşi, Radio WZL FM/Prahova, Radioson/Mureş, Romantic FM/Bucureşti, Radio Constanţa/Constanţa, Radio Reşiţa/Caras-Severin.

S.

Slager FM/Covasna, Societatea Română de Radiodifuziune, Star FM/Gorj, Star Radio/Harghita, Studioul Regional de Radio Constanţa/Constanţa, Studioul Teritorial de Radio Arad/Arad, Studioul Teritorial de Radio Iaşi/Iaşi, Studioul Teritorial de Radio Reşiţa/Caras-Severin, Studioul Teritorial de Radio Târgu Mureş/Mureş.

T.

Tulcea 21/Tulcea

V.

Vocea Evangheliei/Braşov, Vocea Evangheliei/Suceava, Vocea Speranţei/Braşov, Vocea Speranţei/Constanţa.

Televiziuni

A.

A+/Bucureşti, Acasă TV/Bucureşti, Alfa TV/Bacău, Alpha TV/Argeş, Alpha TV/Bucureşti, Ambasador TV/Galaţi, Analog TV/Timiş, Antena 1/Argeş, Antena 1/Bihor, Antena 1/Braşov, Antena 1/Brăila, Antena 1/Bucureşti, Antena 1/Cluj, Antena 1/Constanţa, Antena 1/Gorj, Antena 1/Hunedoara, Antena 1/Ialomiţa, Antena 1/Mureş, Antena 1/Sibiu, Antena 1/Suceava, Antena 1/Vaslui, Antena 3/Bucureşti, Antena1/Prahova, Arbore TV/Suceava, AS TV/Bistriţa-Năsăud, Atlas TV/Vrancea, Axa TV/Cluj, Axa TV/Hunedoara.

B.

B1 TV/Bucureşti, Bamir TV/Dolj.

C.

Canal 7/Maramureş, Canal Teleshop/Bucureşti, Club TV/Maramureş, CNS Roman/Neamţ, Cony Sat/Vrancea, Cromtel/Suceava.

D.

Datina TV/Mehedinţi, Digital 3 TV/Harghita, Diplomatic TV/Vrancea, Diva TV/Giurgiu.

E.

Elac TV/Mureş, Etno TV/Bucureşti, Express TV/Galaţi.

F.

Favorit TV/Bucureşti, Feny TV/Harghita.

H.

Halley TV/Maramureş, HBO/Bucureşti.

I.

Intmar TV1/Tulcea.

K.

KATV Star/Sibiu, KTV/Harghita.

L.

Life Style TV Euforia/Bucureşti, Local TV/Buzău.

M.

M Puls TV/Neamţ, M.T.C. Constanţa/Constanţa, Media TV/Teleorman, Mega TV/Brăila, Mega TV/Galaţi, Minimax/Bucureşti, Mix 2/Braşov, Mix TV/Braşov, MTV România/Bucureşti, Muntenia TV/Giurgiu, Muscel TV/Argeş.

N.

N24/Bucureşti, Naţional TV/Bucureşti, Naţional Geographic Channel/Bucureşti, Neptun TV/Constanţa.

O.

Oltenia/Dolj, ONE TV/Hunedoara, OTV/Bucureşti.

P.

Partener TV/Bucureşti, Prahova TV/Prahova, Prima TV/Bucureşti, Pro Cinema/Bucureşti, Pro TV Internaţional/Bucureşti, Pro TV/Alba, Pro TV/Arad, Pro TV/Argeş, Pro TV/Bihor, Pro TV/Braşov, Pro

TV/Bucureşti, Pro TV/Buzău, Pro TV/Cluj, Pro Tv/Constanţa, Pro TV/Galaţi, Pro TV/Hunedoara, Pro TV/Iaşi, Pro TV/Maramureş, Pro TV/Mureş, Pro TV/Olt, Pro TV/Prahova, Pro TV/Sibiu, Pro TV/Timiş.

R.

Rav TV Săcele/Braşov, Realitatea TV Deva/Hunedoara, Realitatea TV/Bucureşti, RTT/Braşov, RTV/Dolj.

S.

Sat Line F.L./Călăraşi, Sat TV/Prahova, Senso/Bucureşti, Sighişoara TV/Mureş, Societatea Română de Televiziune, Somax TV/Botoşani, Syeki TV/Harghita.

T.

Târgovişte TV/Dâmboviţa, Tele 7 Neamt/Neamţ, Tele Europa Nova/Cluj, Tele M/Iaşi, Tele Nova Braşov/Braşov, Teleuniversitatea TV/Dolj, Teleuniversitatea TV/Timiş, Ten TV/Timiş, Terra Sat Craiova/Dolj, Terra Sat Severin/Mehedinţi, Transilvania TV/Bihor, TV Arad/Arad, TV Bit/Iaşi, TV Cony Sat/Tulcea, TV Electron M Bit/Suceava, TV Electron M Bit/Tulcea, TV Etalon/Vâlcea, TV Europa

Nova/Timiş, TV Eveniment/Sibiu, TV Galaţi/Galaţi, TV K Lumea/Bucureşti, TV Modreni Sat/Buzău, TV Parâng/Hunedoara, TV Polyp/Covasna, TV România de Mâine/Bucureşti, TV Sport/Bucureşti, TV

Star/Braşov, TV Terra Sat Pitesti/Argeş, TV Vaslui/Vaslui, TV9/Sibiu, TVM/Neamţ, TVR 1/Bucureşti, TVR 2/Bucureşti, TVR Cluj/Cluj, TVR Cultural/Bucureşti, TVR Iaşi/Iaşi, TVR Internaţional/Bucureşti, TVR Studio Teritorial Craiova/Dolj, TVR Timişoara/Timiş, TVS/Argeş, TVS/Bihor, TVS/Braşov, TVS/Gorj.

U.

U Televiziune Interactivă/Bucureşti, Unu TV/Neamţ.

V.

Vâlcea 1/Vâlcea, Vâlcea 2/Vâlcea, Vâlcea 3/Vâlcea, Videoreporter/Botoşani.

W.

Wyl TV/Prahova.

Agenţii de presă

A.

Agenţia de Ştiri Prompt Media/Bucureşti, Agence France Presse/Bucureşti, Ager Press/Bucureşti, AM Press/Bucureşti, Amos News/Bucureşti, AR Press/Bucureşti, ARIIS/Bucureşti, ASIS/Iaşi, Associated

Press/Bucureşti.

B.

Bloomberg News/Bucureşti.

C.

China Noua/Bucureşti, Click News/Dolj.

D.

Dow Jones News Wires/Bucureşti, DS Press/Iaşi.

E.

EFE Spania/Bucureşti, Euro Aqua Press/Cluj.

G.

Guliver/Bucureşti.

I.

Internet Securities/Bucureşti, Itar-Tass/Bucureşti.

L.

Lider Plus/Iaşi.

M.

Media Expres/Călăraşi, Media Tim/Bucureşti, Mediafax/Bucureşti.

R.

Rador/Bucureşti, Reuters/Bucureşti, RIA Novosti/Bucureşti, Romanian Global News/Bucureşti, RomNet/Bucureşti, RomNet/Iaşi, Rompres/Bucureşti.

S.

Standard Media/Bucureşti.

Share